back
vaapsa

gaIt: maaihvao maaihvao
if,lma: d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh
saMgaItkar: e Aar rhmaana
gaItkar: samaIr
gaayak: Alka yaagainakÊ ]idt naarayana

caIro vaalaoyaa^M haya
caIro vaalaoyaa^M haya
lagao KMD sao BaI maIzI maIzI
saaonao sao BaI saaonaI saaonaI
torI baaoilayaa^M
caIro vaalaoyaa^M haya
caIro vaalaoyaa^M

maaihvao maaihvao
maaihvao maaihvao
maoMhdI ka rMga naa CUTo kBaI sajanaa caahU^M maOM tuJao hI saubah Saama
maoMhdI ka rMga naa CUTo kBaI sajanaa caahU^M maOM tuJao hI saubah Saama
maaihvao maahI
hr QaD,kna maoM tU hO maoro mana maoM saa^MsaoM japtI hOM tora naama
maaihvao e maaihvao e maaihvao e maaihvao e maaihvao e maaihvao e

yao ibaMidyaa tuJakao pukaro hr pla
yao kMganaa kho mauJao qaama ko cala
yao ibaMidyaa tuJakao pukaro hr pla
yao kMganaa kho mauJao qaama ko cala

torI maorI rahoM jauda ek haogaI naa saarI ]mar
tuJakao nahIM kuC BaI pta mauiSkla baD,a maora saf,r

hao maaihvao maaihvao
maoMhdI ka rMga naa CUTo kBaI sajanaa caahU^M maOM tuJao hI saubah Saama
hr QaD,kna maoM tU hO maoro mana maoM saa^MsaoM japtI hOM tora naama
maaihvao maaihvao

sanama kI baahaoM maoM ibaKr jaa}^MgaI
ksama sao TUT ko mar jaa}^MgaI
sanama kI baahaoM maoM ibaKr jaa}^MgaI
ksama sao TUT ko mar jaa}^MgaI

sauna baavarI maora vatna hO maora idla hO maorI jaa^M
[sa ko ilayao Aba tao mauJao jaInaa yaha^M marnaa yaha^M
baavarI ro baavarI ro baavarI ro

maoMhdI ka rMga naa CUTo kBaI sajanaa caahU^M maOM tuJao hI saubah Saama
maaihvao maahI
hr QaD,kna maoM tU hO maoro mana maoM saa^MsaoM japtI hOM tora naama
maaihvao maaihvao maaihvao maaihvao
maaihvao maaihvao maaihvao maaihvao


back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: V S Rawat