back
vaapsa

gaIt: maora rMga do basaMtI caaolaa
if,lma: d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh
saMgaItkar: e Aar rhmaana
gaItkar: samaIr
gaayak: saaonaU inagamaÊ manamaaohna vaairsa

maora rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa rMga do rMga do
rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do

maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa rMga do rMga do
rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do

maora rMga do
maora rMga do

hao
hao

inaklao hOM vaIr ijayaalao yaU^M Apnaa saInaa tanao
h^Msa h^Msa ko jaana lauTanao Aaja,ad savaora laanao
mar ko kOsao jaIto hOM [sa duinayaa kao batlaanao
toro laala KD,o hOM maa^M e Aba torI laaja bacaanao
mar ko kOsao jaIto hOM [sa duinayaa kao batlaanao
toro laala KD,o hOM maa^M e Aba torI laaja bacaanao
Aaja,adI ka Saaolaa bana ko KUna rga,aoM maoM Daolaa

maora rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa rMga do rMga do
rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do

idna Aaja ka baD,a sauhanaa maaOsama BaI baD,a saunahra
hma sar po baa^MQa ko Aayao bailadanaaoM ka yao sahra
baotaba hmaaro idla maoM [k mastI saI Ca[- hO
e doSa Alaivada tuJakao khnao kI GaD,I Aa[- hO
mahkoMgao torI if,ja,a maoM hma bana ko hvaa ka Jaaoka
iksmat vaalaaoM kao imalata eosao marnao ka maaOka
inaklaI hO baarat sajaa hO [Mk,laaba ka Daolaa

maora rMga do
maora rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa rMga do rMga do
rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do
maora rMga do basaMtI caaolaa rMga do rMga do
rMga do basaMtI caaolaa maa^M rMga do

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: V S Rawat