back
vaapsa
 

if,,lma

mauKD,a

saMgaIt inado-Sak

gaItkar

gaayak

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

mera rang de basanti chola
maora rMga do basaMtI caaolaa

e Aar rhmaana

samaIr

saaonaU inagama
manamaaohna vaairsa

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

pagdi sambhal jatta
pgaD,I saMBaala jaTTa

e Aar rhmaana

samaIr

sauKivaMdr isaMh
kaorsa

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

mahive mahive
maaihvao maaihvao

e Aar rhmaana

samaIr

Alka yaagainak
]idt naarayana

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

sarfaroshi ki tamanna
sarf,raoSaI kI tmannaa

e Aar rhmaana

samaIr

saaonaU inagama
kaorsa

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

dil se nikalegi
idla sao inaklaogaI

e Aar rhmaana

samaIr

sauKivaMdr isaMh

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

shora so pahchaniye
SaUra saao phcaainayao

e Aar rhmaana

samaIr

kait-k
raik,ba
sauKivaMdr isaMh

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

des mere
dosa maoro

e Aar rhmaana

samaIr

e Aar rhmaana
sauKivaMdr isaMh

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

sarfaroshi ki tamanna
sarf,raoSaI kI tmannaa

e Aar rhmaana

samaIr

saaonaU inagama
hirhrna

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

kasam tumko watan
ksama tumakao vatna

e Aar rhmaana

samaIr

sauKivaMdr isaMh

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

jogiya jogiya
jaaoigayaa jaaoigayaa

e Aar rhmaana

samaIr

Alka yaagainak
]idt naarayana

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 01/08/2000
p`stuit presented by: vulcan