back
vaapsa
 

if,,lma

mauKD,a

saMgaIt inado-Sak

gaItkar

gaayak

saaiqayaa

saathiya
saaiqayaa

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

saaonaU inagama

saaiqayaa

Chhalka Chhalka Re
Claka Claka ro

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

ircaa Samaa-
mahalaxmaI
vaOSaalaI
Saaomaa

saaiqayaa

Aye Udi Udi Udi
eo ]iD, ]iD, ]iD,

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

Adnaana saamaI

saaiqayaa

Chupke Se
caupko sao

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

saaQanaa sargama
maut-jaa
k,aidr

saaiqayaa

O Humdum Suniyo Re
Aao hmadma sauinayaao ro

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

ko ko
kuNaala
p`vaINa maiNa

saaiqayaa

Mera Yaar Mila De
maora yaar imalaa do

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

e Aar rhmaana

saaiqayaa

Naina Milaike
naOnaa imalaaya ko

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

saaQanaa sargama
maQauEaI

saaiqayaa

Mangalayam
maMgalyama

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

ko ko
Saana
kuNaala
EaIinavaasa

saaiqayaa

Chori Pe Chori
caaorI po caaorI

e Aar rhmaana

gaulaja,ar

AaSaa Baaosalao
kait-k

back
vaapsa

saMSaaoQana version: 1.00
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit presented by: V S Rawat