If you are not able to read this page, please download free font file shusha.ttf ( 48KB ), or, shusha.zip ( 28KB ), (courtesy http://www.bharatbhasha.org ). install it in the fonts directory of your system. thenafter you can read the following properly.

yaid Aap [sa poja kao pZ, nahI pa rho haoM tao fa^nT fa[la SauSaa shusha.ttf ( 48KB ), yaa, shusha.zip ( 28KB ), ( AaBaar http://www.bharatbhasha.org ) kao mauF,t maMo Da]nalaaoD kr ko ]sao Apnao kMmPyaUTr kI f,a^nT [email protected]/I mao DalaoM. ]sako baad hI Aap [sao pZ, sakoMgao.
 

e Aar rhmaana ko gaIt ihndI mau#ya saUcaI

1

1947 Aqa-

14

hmasao hO maukabalaa

27

Paukar

2

baa^mbao

15

jana gaNa mana

28

rMgaIlaa

3

baa^mbao D/Imsa

16

jaInsa

29

raoja,a

4

caaor caaor

17

kBaI na kBaI

30

saaiqayaa

5

daOD,

18

Kola iKlaaD,I ka

31

sapnao

6

Qama-yaaowa

19

lagaana

32

tala

7

idla hI idla maoM

20

lava baD-\\sa

33

txak

8

idla sao

21

lava yaU hmaoSaa

34

d ilajaoMD Aa^f Bagat isaMh

9

DaolaI sajaa ko rKnaa

22

imasTr raoimayaao

35

tU hI maora idla

10

duinayaa idlavaalaaoM kI

23

mauqau maharajaa

36

vaMdo maatrma

11

f,ayar

24

naayak d iryala hIrao

37

ivaSva ivaQaata

12

if,ja,a

25

vana 2 ka 4

38

ja,ubaOda

13

ihndustanaI

26

ip`yaMka

saMSaaoQana version: 1.05
AMitma spSa- last updated: 15/11/2002
p`stuit webmaster: Ambrish L Acharya , Gopal 'Gops' Srinivasan , V S Rawat